අප සමග සම්බන්ධ

ජේම්ස් ජේ එඩ්වර්ඩ්ස්

ජේම්ස් ජේ එඩ්වර්ඩ්ස් යනු කැලිෆෝනියාවේ සැන් ඩියාගෝ හි චිත්‍රපට විචාරකයෙකු සහ පොප් සංස්කෘතික ජුන්කි ය. ඔහු SDFCS සහ OFCS හි සාමාජිකයෙකු වන අතර SDSU සහ ASU වෙතින් චිත්‍රපට උපාධි ලබා ඇත. ඔහු අක්ෂර වින්‍යාසයන්ටද ප්‍රිය කරයි.

කතන්දර ජේම්ස් ජේ එඩ්වර්ඩ්ස් විසිනි

තවත් තැපැල්