අප සමග සම්බන්ධ

ටේලර්

ජොෂ් ගේට්ස් සමඟ අද්භූත දේ ගවේෂණය කිරීම: ඔහුගේ කොඳු ඇට පෙළ සිසිලන වික්‍රමාන්විතයන් වෙත ගැඹුරු කිමිදීමක්

ජෝෂ් ගේට්ස්ගේ සැබෑ රසිකයන් දන්නවා ඔහු සැබෑ ජීවිතයේ ඉන්දියානා ජෝන්ස් වගේ බව. එයා හැමතැනම හිටියා...