අප සමග සම්බන්ධ
ඇටකටු ඇටකටු

ටේලර්

'බෝන්ස් ඇන්ඩ් ඕල්' ට්‍රේලරය මිනීමරුවන්ගේ සහ පෙම්වතුන්ගේ ම්ලේච්ඡ ලෝකය හඳුන්වා දෙයි

ඔබේ නමින් අමතන්න සහ Suspiria අධ්‍යක්ෂක, Luca Guadagnino නැවතත් මිනීමරුවන් ගවේෂණය කරන සැබෑ විශිෂ්ට කෘතියක් සමඟින් පැමිණ ඇත.