අප සමග සම්බන්ධ

ටේලර්

'බෝයි කිල්ස් වර්ල්ඩ්' නව ට්‍රේලරය බිල් ස්කාර්ස්ගාඩ් සමඟ අතහැර දමා නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ සෑම් රයිමි විසිනි

Boy Kills World යනු ත්‍රාසජනක ක්‍ෂේත්‍රයේ සිටින විශාලතම නම් කිහිපයක් ගැන ඉරා දැමීමට තීරණය කළ විට සිදු වන දෙයයි.