අප සමග සම්බන්ධ

ත්‍රාසජනක කතා මාලාව

7 Netflix මාතෘකා අපි අගෝස්තු මාසයේ පැමිණීමට උනන්දු වෙමු

අගෝස්තු මාසයේ Netflix අපට අප උනන්දු වන මාතෘකා 7ක් ලබා දෙයි. සමහරක් මාලා නැවත පැමිණේ, සමහරක් මුල් චිත්‍රපට, නමුත්...


500x500 Stranger Things Funko අනුබද්ධ බැනරය


500x500 Godzilla vs Kong 2 අනුබද්ධ බැනරය