අප සමග සම්බන්ධ

පොත්

ස්ටීවන් කිංගේ 'බිලී සමර්ස්' වෝනර් බ්‍රදර්ස් විසින් නිර්මාණය කරන ලදී

උණුසුම් පුවත්: වෝනර් බ්‍රදර්ස් ස්ටීවන් කිං බෙස්ට්සෙල්ලර් "බිලී සමර්ස්" අත්පත් කර ගනී, වෝනර්ට පමණක් සීමා වූ කාල සීමාවක් හරහා ප්‍රවෘත්ති පහත වැටුණි.