අප සමග සම්බන්ධ
පිටසක්වල පොත පිටසක්වල පොත

පොත්

'Alien' ළමා ABC පොතක් බවට පත් කෙරේ

ෆොක්ස් හි ඩිස්නි මිලදී ගැනීම අමුතු හරස් ඕවර් සඳහා සිදු කරයි. ළමයින්ට උගන්වන මේ අලුත් ළමා පොත බලන්න...