අප සමග සම්බන්ධ
මගේ ලේවැකි වැලන්ටයින් මගේ ලේවැකි වැලන්ටයින්

පුවත්

බ්ලම්හවුස් නව චිත්‍රපටයක් සමඟින් 'මයි බ්ලඩි වැලන්ටයින්' ෆ්‍රැන්චයිස් පුනර්ජීවනය කරයි

Bloody Disgusting හි සිටින අපගේ මිතුරන්ට අනුව, Blumhouse Productions විසින් "My Bloody Valentine" ෆ්‍රැන්චයිස් පුනර්ජීවනය කිරීමට සූදානම් වේ, හුස්ම...