අප සමග සම්බන්ධ
මාරියෝ මාරියෝ

ක්රීඩා

'මාරියෝ කාර්ට්' පේද්‍රෝ පැස්කල් රඟපාන ග්‍රිටි ඩිස්ටෝපියන් ප්‍රතිනිර්මාණයක් ලබා ගනී

The Last of Us හි පේද්‍රෝ පැස්කල් තරුව මාරියෝ ලෙස වීඩියෝ ක්‍රීඩා ඩිස්ටෝපියාවේ ඔහුගේ මීළඟ වටයට යමින් සිටී.