අප සමග සම්බන්ධ
වඩු කාර්මිකයා වඩු කාර්මිකයා

සංගීතය

'Halloween Ends' වෙතින් John Carpenter ගේ පළමු ධාවන පථය පැමිණ ඇත

හැලොවීන් නැවතත් පැමිණ ඇත, ඔබ සැමට. ඩේවිඩ් ගෝර්ඩන් ග්‍රීන් ගේ ත්‍රිත්වය හැලොවීන් එන්ඩ්ස් සමඟින් අවසන් වෙමින් පවතී.