අප සමග සම්බන්ධ

සැබෑ අපරාධ

Horror Movies & Series Netflix වෙත 2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී පැමිණේ

එළඹෙන දෙසැම්බර් 2022 ට්‍රොල් (2022) දෙසැම්බර් 1 මෙම ව්‍යසන චිත්‍රපටය Tomb Raider (2018) හි අධ්‍යක්ෂක Roar Uthaug වෙතින් පැමිණේ...