මුල් පිටුව ත්‍රාසජනක විනෝදාස්වාද පුවත් 'බ්ලැක් මිරර්' ජුනි 5 වනදා නෙට්ෆ්ලික්ස් හි ප්‍රවාහය සඳහා එපී වාර තුනක් සකසයි

'බ්ලැක් මිරර්' ජුනි 5 වනදා නෙට්ෆ්ලික්ස් හි ප්‍රවාහය සඳහා එපී වාර තුනක් සකසයි

by තිමෝති රාවල්ස්

කළු පැහැති මිරර් is coming back for තවත් කන්නයක්, and like its second series, will contain only three episodes.

The anthology has been praised for its ability to be a surrogate for නිසංසල කලාපය in the electronic age. Tackling subjects such as social media influence and robot tech, කළු පැහැති මිරර් has its pulse on horrors of a power button obsessed society.

Late last year, they went kind of meta with their interactive one-off feature බැන්ඩර්ස්නැච් which got mixed reviews in regards to storyline but praised, perhaps ironically, for innovation.

Season five is not straying from its signature framework. විවිධ පවසයි these episodes will “dive deeper into the state of artificial intelligence, smart technology and virtual reality.”

Even though the season is small, the casting is not.

Episodes star Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport and Ludi Lin.

නොදන්නා අයට කළු පැහැති මිරර් taps into what can happen if technology began to control humans either by influence or self-awareness. These cautionary tales are realistically sewn into the fringe of science fiction and probability.

පහත ට්‍රේලරය දෙස බලන්න:

https://www.youtube.com/watch?v=2bVik34nWws

සබැඳි තැපැල්

Translate »